Kallelse till Riksfotostämma 21 maj 2022 vid Riksfototräffen i Uppsala

Ur RSFs stadgar:

”§ 10 RIKSFOTOSTÄMMANS SAMMANSÄTTNING

Riksfotostämman sammanträder årligen före utgången av första halvåret. Riksfotostämman utgörs av klubbarnas delegater samt av förbundets styrelse och revisorer. Till Riksfotostämman äger varje ansluten klubb rätt att sända en delegat.

§ 11 RIKSFOTOSTÄMMANS ARBETSFORM

Varje vid stämman närvarande delegat, fysiskt närvarande eller uppkopplad via digital plattform, ledamot av förbundsstyrelsen och revisor äger en röst. Fullmakter gäller ej. Ledamot av förbundsstyrelsen får ej utöva rösträtt i fråga rörande ansvarsfrihet för styrelsen eller val av revisorer. Omröstning och val sker öppet om ej annat begärs. För beslut krävs enkel majoritet utom beträffande ärenden där annat bestäms i dessa stadgar.”

Anmälan om deltagande via digital plattform, såsom delegat för fotoklubb, skall ske senast sju dagar före stämman via epost till Förbundssekreterare Olle S Lundgren olle.s.lundgren@gmail.com.

Glöm inte ange vilken fotoklubb du representerar.

Årsredovisning

Föredragningslista

Stämmohandlingar

Motioner lagda av RSF Förbundsstyrelse till stämman 220521 återkallas, med anledning av att de behöver ytterligare förtydligande, och vi återkommer med dessa till stämman 2023.