Av Monica Wennblom, FIAP Liaison Officer Sverige. Uppdaterad April 2024.

Låt dina bilder komma ut i världen genom att delta i jurybedömda internationella fotosalonger. En internationell jury består oftast av minst tre personer som var för sig poängsätter varje bild. De bilder som når över en viss poängnivå blir antagna och erhåller ett sk Accept och kan även tilldelas speciella Awards i form av medaljer, ribbons, och HM (Honorable Mention). När du deltagit i en jurybedömd internationell salong erhåller du också en bildkatalog där bilder och resultat redovisas. Katalogerna är antingen tryckta, levereras på DVD eller finns publicerade på Internet som PDF. I FIAP:s förteckning över internationella salonger finns det ett system för att beskriva katalogens kvalitet. Välj gärna salonger med hög kvalitet på katalogen, det kan ge dig ny inspiration att se på andras bilder i hög kvalitet. 

Att delta i en jurybedömd internationell salong kräver att man noga satt sig in i de regler, aktuella förkortningar, definitioner, slutdatum etc som gäller för respektive salong. Läs därför noga igenom salongsreglerna. 

Vill du fortsätta med ditt internationella tävlande så bestäm dig från början att kontinuerligt föra ett noggrant register över hur dina bilder placerat sig. Detta register med uppgifter om bildens titel, salongens namn, patronagenummer (godkännande-nummer), arrangörsland, awards etc, ligger till grund för dina framtida möjligheter att ansöka om speciella utmärkelser i form av FIAP titlar som kallas Distinctions. Notera särskilt noga vid salongsnamnet om salongen utgörs av en Circuit.

De olika nivåerna för FIAP-titlar är:

 • AFIAP (Artiste FIAP)
 • EFIAP (Excellence FIAP)
 • EFIAP-levels – bronze, silver, gold, platina, diamond1, diamond2 och diamond3,
 • MFIAP (Master FIAP)
 • AV-AFIAP (Artiste FIAP – Audio Visual)
 • AV-EFIAP (Excellence FIAP – Audio Visual)
 • AV-MFIAP (Master FIAP – Audio Visual)

Det finns många jurybedömda fotosalonger ute i världen. De som håller högkvalitet följer de regelverk som är utarbetade av de största internationella fotoorganisationerna FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) och PSA (Photographic Society of America). Man säger då tex att en specifik salong har FIAP patronage. Patronage anges alltid med ett årsnummer följt av ett ordningsnummer.

FIAP anslutna medlemsländer bjuder in till FIAP godkända salonger för individuellt deltagande. FIAP bjuder också in i samarbete med ett av medlemsländerna till sk  Biennialer för nationellt samlat gruppdeltagande på världsnivå. I dessa Biennialer kan deltagande länders “landslag” erhålla fina utmärkelser men där finns också möjlighet för enskilda fotografer i respektive landslag att erhålla Accept. Inbjudan till FIAP Biennialer presenteras på RSFs hemsida samt i RSFs nyhetsblad Exponera. Vidare arrangerar FIAP World Cup for Clubs dvs en fotografisk utmaning och tävling mellan olika fotoklubbar världen över.

Kontakt och information

RSF är medlem i det stora internationella fotoorganisationen FIAP samt medlem i NFFF Nordic Society for Photography

Monica Wennblom är RSFs utlandsansvarige för FIAP ( FLO – FIAP Liaison Officer). Frågor och ansökningar om FIAP Distinctions och FIAP Life Cards ställes till monica.wennblom(at)svenskfotografi.org.

Jan-Thomas Stake är Sveriges Country Representative för PSA och besvarar frågor rörande PSA och deras utmärkelsesystem. Kontakt tas via rainboww17(at)hotmail.com

Hur hitta internationella fotosalonger?

Listor över internationella jurybedömda fotosalonger hittar du här: 
FIAP salonger  –  PSA salonger  –  NFFF salonger

Hur meddelas resultatet?

I informationen om den specifika fotosalongen med FIAP patronage, står alltid angivet när resultat kommer att meddelas. Likaså i vilket format katalog förmedlas. Ett särskilt Score card- Rapportkort skickas till dig ( oftast via mail ) och anger hur bilden placerat sig dvs om Accept och ev Awards har uppnåtts. Spara alltid dessa rapportkort och kataloger. De utgör ett viktigt underlag tillsammans med det resultatregister varje utlandstävlande bokför utifrån sina internationella framgångar i fotosalonger. Glöm ej heller notera tydligt i dina anteckningar i vilken delsalong i en Circuit ditt resultat avser.

Viktigt att känna till när du deltar i Internationella fotosalonger

Bildtitlar

När du tävlar internationellt måste din bild ha en bildtitel

 • Denna bildtitel måste alltid följa din specifika bild och får aldrig ändras till kommande salonger
 • Bildtiteln skall vara kort och på engelska ( med undantag för egennamn ). Undvik bildtitlar som inledes med bestämd eller obestämd artikel dvs ”the” eller ”a”. Undvik speciella tecken såsom utropstecken, frågetecken, citattecken etc. Har du en gång stavat din bildtitel fel för din tävlingsbild så behåll stavfelet när du fortsätter deltaga med bilden i andra salonger.
 • Ändra ej bildtitel även om du konverterar bilden från färg till svartvit eller växlar mellan projicerad eller printad bild. Här får givetvis inga övriga bildförändringar göras på den bild som en gång erhållit tidigare Accept och Award.

Salongskategorier och definitioner

Deltar du i bildsalongernas sektioner framförallt för Nature, Wildlife, Travel, Journalism och Traditional måste du absolut garantera att du är följsam mot de regler och definitioner som gäller både beträffande händelsen vid exponeringsögonblicket och vad som är tillåtet vid bildbehandling. Läs alltid definitionerna.

Ansökan om FIAP Distinctions

FIAPs olika Distinction-nivåer finns beskrivna på https://www.fiap.net/en/services/distinctions-service/more

FIAP har ett regelverk som anger kriterier för när man utifrån sin listning av erhållna Accepts och Awards kan ansöka om Distinctions. Dessa finns att läsa på https://www.fiap.net/upload/files/1517766178-ad486.pdf

Varje medlemsland har rätt att maximalt en gång per år lämna in samlade ansökningar för Distinctions. Detta gör RSF senast 1 december varje år.

Kom därför ihåg följande tågordning:

FIAP Life Card

Ansökningsformulär finns att ladda ned här.

Du måste inneha ett sk FIAP Life Card – FLC ( FIAP Identitetskort med ett ssk nummer ) för att kunna ansöka om Distinction. Ansökan om FLC gör du genom att registrera dig på följande länk samt betala motsvarande 50 Euro : https://www.myfiap.net/user/register/fpMer information om processen finns härNär du registrerar dig får du också ett särskilt personligt FIAP nummer. Både detta nummer och det nummer som återfinns på ditt FIAP Life Card skall du ange på ansökningsblankettens första sida. Vid frågor kontakta Monica Wennblom på monica.wennblom(at)svenskfotografi.org

Avgiften för FIAP Life Card är 50 Euro.

Ansökningsblankett för FIAP Distinction

 • Ansökningsblankett för FIAP Distinction finns att hämta i form av en excelfil om tre sektioner gällande fr o m 1 jan 2019. Du kan endast ansöka genom FIAPs Excel blankett.
 • När du fyllt i ansökan och kontrollräknat att du uppfyller kriterierna skickar du din preliminära ansökan till FIAP Liaison Officer – FLO Monica Wennblom, monica.wennblom(at)svenskfotografi.org . Detta kan du göra från och med augusti månad. OBS din ansökan skall vara i excelformat och inga omformateringar får göras i dokumentet.
 • Du kan redan från Augusti månad lämna in din ansökan för handledning med hjälp av Monica Wennblom, monica.wennblom(at)svenskfotografi.org
 • 1 november är absolut sista datum när fullständigt korrekt ifylld ansökan skall vara FLO tillhanda. Denna ansökan får endast innehålla Accepts och Awards i salonger slutgodkända av FIAP.
 • När du fått reda på att din ansökan är godkänd av FLO för sändning till FIAP, uppmanas du av FLO att betala din administrativa avgift om motsvarande 70 Euro till RSFs kassör bankgiro 135-6856. 
 • FLO meddelar när FIAP har godkänt respektive Distinctionansökan. Utdelning av Distinction diplom med nål görs under Riksfototräffen.

Svenska FIAP-utmärkelser

Klicka på länken nedan för att i förteckningen se vilka som tilldelats FIAP-utmärkelser genom åren. 
Svenska FIAP-utmärkelser.

Mer info

Via länkarna nedan ges lite mer övergripande info om de internationella foto-organisationerna: 
FIAP
PSA
GPU