Låt dina bilder komma ut i världen …

… genom att delta i jurybedömda internationella fotosalonger. En internationell jury består oftast av minst tre personer som var för sig poängsätter varje bild. De bilder som når över en viss poängnivå blir antagna och erhåller ett Accept och kan även tilldelas speciella Awards i form av medaljer, ribbons, och HM (Honorable Mention). När du deltagit i en jurybedömd internationell salong erhåller du också en bildkatalog där bilder och resultat redovisas. Katalogerna är antingen tryckta, levereras på CD/DVD eller finns publicerade på Internet som PDF. I FIAP:s förteckning över internationella salonger finns det ett system för att beskriva katalogens kvalitet. Välj gärna salonger med hög kvalitet på katalogen, det kan ge dig ny inspiration att se på andras bilder i hög kvalitet. 

Att delta i en jurybedömd internationell salong kräver att man noga satt sig in i de regler, aktuella förkortningar, definitioner, slutdatum etc som gäller för respektive salong. Läs därför noga igenom salongsreglerna. 

Vill du fortsätta med ditt internationella tävlande så bestäm dig från början att kontinuerligt föra ett noggrant register över hur dina bilder placerat sig. Detta register med uppgifter om bildens titel, salongens namn, patronagenummer (godkännande-nummer), digital eller printutförande, tävlingssektion, arrangörsland etc ligger till grund för dina framtida möjligheter att ansöka om speciella utmärkelser i form av FIAP titlar som kallas Distinctions

De olika nivåerna för FIAP-titlar är:

 • AFIAP (Artiste FIAP)
 • EFIAP (Excellence FIAP) och EFIAP-levels – brons, silver, platina, diamond1, diamond2 och diamond3
 • MFIAP (Master FIAP)
 • AV-AFIAP (Artiste FIAP – Audio Visual)
 • AV-EFIAP (Excellence FIAP – Audio Visual)
 • AV-MFIAP (Master FIAP – Audio Visual)

Det finns många jurybedömda fotosalonger och de som håller högre kvalitet följer de regelverk som är utarbetade av de stora internationella fotoorganisationerna FIAP(Federation Internationale de l’Art Photographique) och PSA (Photographic Society of America).

FIAP bjuder in till dels salonger för individuellt deltagande dels till sk  Biennialer för nationellt samlat gruppdeltagande på världsnivå med möjlighet till individuella utmärkelser förutom de för respektive nationsorganisation.  Inbjudan till FIAP Biennialer presenteras på RSFs hemsida respektive informeras om i RSFs nyhetsblad Exponera.

Kontakt och information

RSF är medlem i de största internationella fotoorganisationerna
FIAP och PSA. Utöver detta är också RSF medlem i Nordic Society for Photography – NFFF.

Monica Wennblom är RSFs utlandsansvarige för FIAP ( FLO – FIAP Liaison Officer). Frågor och ansökningar om FIAP Distinctions och FIAP Life Cards ställes till monica.wennblom(at)svenskfotografi.org.

Jan-Thomas Stake är Sveriges Country Representative för PSA och besvarar frågor rörande PSA och deras utmärkelsesystem. Kontakt tas via rainboww17(at)hotmail.com

Hur hitta internationella fotosalonger?

Listor över kommande internationella jurybedömda fotosalonger hittar du här: 
FIAP salonger  –  PSA salonger  –  NFFF salonger

Hur meddelas resultatet?

I informationen om den specifika fotosalongen med FIAP och PSA patronage, står alltid angivet när resultat kommer att meddelas. Likaså i vilket format katalog förmedlas. Ett särskilt Rapportkort skickas till dig och anger hur bilden placerat sig dvs om Accept och ev Awards har uppnåtts. Spara alltid dessa rapportkort och kataloger. De utgör ett viktigt underlag tillsammans med det resultatregister varje utlandstävlande för utifrån sina internationella framgångar i fotosalonger.

Viktigt att känna till när du deltar i Internationella fotosalonger

Bildtitlar

När du tävlar internationellt måste din bild ha en bildtitel

 • Som du aldrig ändrar till kommande salonger
 • Som är kort och på engelska; undvik bildtitlar som inledes med bestämd eller obestämd artikel dvs ”the” eller ”a”. Undvik speciella tecken så som utropstecken, frågetecken, citattecken etc. Har du en gång stavat din bildtitel fel för din tävlingsbild så behåll stavfelet när du fortsätter deltaga med bilden i andra salonger.
 • Ändra ej bildtitel även om du konverterar bilden från färg till svartvit eller växlar mellan projicerad eller printad bild. Här får givetvis inga övriga bildförändringar göras på den bild som erhållit tidigare Accept och Award.

Salongskategorier och definitioner

Deltar du i bildsalongernas sektioner framförallt för Nature, Wildlife, Travel, Journalism och Traditional måste du absolut garantera att du är följsam mot de regler och definitioner som gäller både beträffande händelsen vid exponeringsögonblicket och vad som är tillåtet vid bildbehandling. Läs alltid definitionerna.

Ansökan om FIAP Distinctions

FIAPs olika Distinction-nivåer finns beskrivna på https://www.fiap.net/en/services/distinctions-service/more

FIAP har ett regelverk som anger kriterier för när man utifrån sin listning av erhållna Accepts och Awards kan ansöka om Distinctions. Dessa finns att läsa på https://www.fiap.net/upload/files/1517766178-ad486.pdf

Varje medlemsland har rätt att maximalt en gång per år lämna in samlade ansökningar för Distinctions. Detta gör RSF senast 15 december varje år.

Ansökningsformulär ( Application for AFIAP-EFIAP Levels ) som är ny fr o m 2019 finns att ladda ned här.

Kom därför ihåg följande tågordning:

 • Du måste inneha ett sk FIAP Life Card – FLC ( FIAP Identitetskort med ett ssk nummer ) för att kunna ansöka om Distinction. Ansökan om FLC gör du genom att registrera dig på följande länk samt betala motsvarande 50 Euro : https://www.myfiap.net/user/register/fp. På denna länk kan du också förnya ditt FLC. Mer information om processen finns här. När du registrerar dig får du också ett särskilt personligt FIAP nummer. Både detta nummer och det nummer som återfinns på ditt FIAP Life Card skall du ange på ansökningsblankettens första sida. Vid frågor kontakta Monica Wennblom på monica.wennblom(at)svenskfotografi.org
 • Ansökningsblankett för Distinction finns att hämta i form av en excelfil om tre sektioner gällande fr o m 1 jan 2019.
 • När du fyllt i ansökan och kontrollräknat att du uppfyller kriterierna skickar du din preliminära ansökan till FIAP Liaison Officer – FLO Monica Wennblom, monica.wennblom(at)svenskfotografi.org . Detta kan du göra från och med augusti månad. OBS din ansökan skall vara i excelformat och inga omformateringar får göras i dokumentet.
 • 1 november är absolut sista datum när fullständigt korrekt ifylld ansökan skall vara FLO tillhanda.
 • När du fått reda på att din ansökan är godkänd för sändning till FIAP uppmanas du av FLO att betala din administrativa avgift om motsvarande 50 Euro till RSFs kassör bankgiro 135-6856.
 • FLO meddelar när FIAP har godkännt respektive Distinctionansökan. Utdelning av Distinction diplom med nål görs under Riksfototräffen.

Svenska FIAP-utmärkelser

Klicka på länken nedan för se vilka som fick FIAP-utmärkelser i år samt se förteckningar över alla som tilldelats utmärkelserna genom åren. 
Svenska FIAP-utmärkelser.

Mer info

Via länkarna nedan ges lite mer övergripande info om de internationella foto-organisationerna: 
FIAP
PSA
GPU