Riksförbundet har beslutat inrätta ett jubileumsstipendium om 175.000 kr, att utgå till aktiviteter och projekt bland våra medlemsklubbar under jubileumsåret 2021.
I dessa 175.000 kr inkluderas ett verksamhetsstöd till de medlemsklubbar, som har drabbats extra hårt av pandemin.

Följande är reglerna för stipendiet:

 • Jubileumsstipendium avsätts med totalt 175.000 kr att söka till fotografiska aktiviteter och projekt i klubbarna. Syftet skall vara att locka fler medlemmar.
 • Klubbarna skall skriftligen ansöka med projektbeskrivning och budget.
 • Ett beviljat och genomfört jubileumsprojekt skall såväl presenteras och kostnadsredovisas. RSF publicerar därefter projektet på hemsidan.
 • Maxbelopp att söka är 25.000 kr. Beviljat belopp utbetalas 50% vid godkänd ansökan och resterande 50% efter godkänd presentation och redovisning. Stipendiemedlen fördelas enligt styrelsens beslut.
 • Ansökan, med projektbeskrivning och budget, skall vara inne senast 2021-09-30.
 • Till godkända aktiviteter resp projekt utbetalas initiala medel senast 2021-10-31.
 • Aktiviteterna resp projekten skall vara genomförda och redovisade senast 2022-05-15.

Ansökan Jubileumsstipendium 75 år senast 21-09-30 (PDF)

Ansökan Jubileumsstipendium 75 år senast 21-09-30 (docx)

Verksamhetsstöd 2021 för ekonomiskt utsatta fotoklubbar, medlemmar i RSF

Med anledning av att corona-pandemin drabbat många klubbar ekonomiskt, instiftar RSF ett verksamhetsstöd som våra medlemsklubbar kan söka. Det är öppet för alla klubbar som betalt medlemsavgifterna de senaste två åren. (se här vilka ytterligare förmåner ett medlemskap ger).

Villkor för ansökan av verksamhetsstödet:

 1. Fotoklubben har drabbats av större medlemstapp, eller andra orsaker, som gjort att ekonomiska problem har uppstått. Skälen skall anges i ansökan.
 2. Maximalt belopp som kan sökas är 5.000 kr. Det skall finnas ett klubbanslutet BG eller PlusGiro att göra utbetalningen till.
 3. Årsavgiften till RSF skall vara erlagd för både 2020 och 2021.
 4. Skriftlig ansökan erfordras.
 5. De två senaste boksluten samt revisionsberättelser ska bifogas.
 6. Fotoklubb som söker skall presentera en plan dels för hur verksamhetsstödet kan hjälpa fotoklubben och dels hur men framgent kan upprätthålla en stabil ekonomi i fotoklubben
 7. Redovisning till RSF av fotoklubbens förbättrade ekonomi skall ske efter fotoklubbens innevarande verksamhetsår.

Ansökan skickas till: nejerlemar (at) gmail.com

Styrelsen för
RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI